Predani kakovosti, usmerjeni v trajnostno in zeleno prihodnost

Družbeno odgovornost v podjetju GEAPRODUKT razumemo kot splet in preplet aktivnosti na ključnih področjih poslovanja podjetja, tako znotraj podjetja kot v njegovem širšem okolju, zato smo jo prepoznali tudi kot eno od pomembnih vrednot. Je živ organizem, ki se v podjetju čez leta razvija in raste, je način življenja in dela. Zavezani smo k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe, kjer se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. 

Družbeno odgovorno poslovanje je pogoj za uspešnost podjetja in prispeva k temu, da so storitve podjetja kakovostne, varne in okolju prijazne, da so z njimi zadovoljni kupci, ki poleg osnovne storitve potrebujejo tudi pravilno osveščanje in učenje, da zaposleni prihajajo na delo zadovoljni in se zavedajo svoje vloge, ki jo imajo v podjetju in preko opravljanja storitev posledično tudi v širšem družbenem okolju, da so zadovoljni dobavitelji, ki preko našega odnosa in zaradi pogojev sodelovanja nudijo izdelke in storitve, ki nimajo negativnega vpliva na okolje, da razvijamo in širimo pozitivno in družbeno odgovorno razmišljanje v lokalnem in globalnem okolju poslovanja podjetja in da pri tem ne poslabšujemo okolja, v katerem živimo in delamo ter ravnamo etično in pošteno, zavedajoč se pomena trajnostnega razvoja.

Pri svojih vsakodnevnih dejanjih in poslovnih odločitvah ter vodenju in strateškem usmerjanju podjetja v največji možni meri upoštevamo načela trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Posebno pozornost namenjamo sodelavcem, ki so pomemben člen pri doseganju zastavljenih ciljev ter zagotavljanju stabilnosti in rasti poslovanja podjetja.

Odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot našega podjetja, ki usmerja naše delovanje in nas zavezuje k dejanjem in odločitvam, ki imajo širši družbeni učinek in korist. Je del poslovanja družbe in strateškega vodenja podjetja.

Družbeno odgovorne odločitve in aktivnosti nam pomagajo graditi partnerske odnose z deležniki, njihove učinke pa je čutiti v širšem družbenem in naravnem okolju. Prizadevamo si videti širšo, poglobljeno sliko in v čim večji možni meri presegati okvirje in interese lastnega poslovanja.

Odgovornost je poslanstvo, ki v ospredje postavlja ljudi in naravne vire, in tako pomembno sooblikuje spodbudno notranje in zunanje okolje ter kakovostno prihodnost. Pomemben del svojih družbeno odgovornih aktivnosti namenjamo tudi ozaveščanju o pomenu spoštovanja vrednot in vabimo k spremembam nekaterih vedenj in praks, ki so dobrodošla za blaginjo celotnega planeta.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v podjetju, temveč naslavlja vse zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje podjetja.