OBVESTILO O VIDEONADZORU IN SAMODEJNI PREPOZNAVI REGISTRSKIH TABLIC TER VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. OSNOVNI PODATKI
Celotno območje poslovnega objekta GEAPRODUKT d.o.o. je pod videonadzorom.

Videonadzor izvaja družba GEAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, matična številka: 5359457000, v poslovnih enotah:

Samodejno prepoznavo registrskih tablic izvaja družba GEAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, matična številka: 5359457000, v poslovnih enotah:

Telefonska številka za pridobitev več informacij o zaščiti osebnih podatkov je: 01/50-07-270 in deluje vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro.

V kolikor se posameznik ne strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov zbranih z videonadzorom in sistemom samodejne prepoznave registrskih tablic, naj ne vstopa v poslovni objekt oziroma na vstopne točke poslovnega objekta GEAPRODUKT d.o.o.

2. POKRITOST OBMOČJA POD VIDEONADZOROM
Pod videonadzorom je celotno območje poslovnega objekta GEAPRODUKT d.o.o., pri čemer pod poslovni objekt spada tudi pripadajoče zemljišče okrog same poslovne stavbe ter parkirišča okrog poslovne stavbe. Videonadzor je nameščen tako na vstopnih točkah v poslovni objekt GEAPRODUKT d.o.o. na zunanjih površinah (tj. na vseh vhodih, tako za posameznike kot za vozila), kot tudi na notranjih vstopnih točkah v poslovni objekt (vsi vhodi in avle). Z videonadzorom je pokrito tudi celotno skladišče sadja in zelenjave. Kamera za samodejno prepoznavo registrskih tablic je nameščena ob zapornici pred glavnim vhodom na parkirišče poslovnega objekta.

3. NAMEN VIDEONADZORA POSLOVNEGA OBJEKTA GEAPRODUKT d.o.o.
Namen vzpostavitve videonadzora in sistema samodejne prepoznave registrskih tablic na objektih, ki predstavljajo okolico poslovnega objekta GEAPRODUKT d.o.o. (parkirišča, dostopne in dovozne poti, obračališča za tovorna vozila, pločniki, zelenice):

 • nadzor nad dostopom nepooblaščenih oseb,
 • varovanje premoženja družbe,
 • varovanje zaposlenih in obiskovalcev družbe,
 • zagotavljanje varnosti prometa v okolici poslovnega objekta,
 • zagotavljanje varnosti pri uporabi dvižnih zapornic za dostop do parkirišč,
 • odkrivanje namernega poškodovanja stvari,
 • odkrivanje zbiranja nepooblaščenih oseb in kršitev javnega reda in miru,
 • uveljavljanje pravnih zahtevkov v primeru poškodovanja premoženja družbe ali nastanka škode.

Namen vzpostavitve videonadzora v objektu GEAPRODUKT d.o.o.:

 • nadzor nad dostopom nepooblaščenih oseb v objekt,
 • varovanje zaposlenih in obiskovalcev družbe,
 • varovanje premoženja družbe,
 • nadzor nad vstopom in izstopom v službene prostore,
 • nadzor nad evidentiranjem delovnega časa zaposlenih,
 • nadzor nad uporabo predpisane zaščitne in varovalne opreme zaposlenih in obiskovalcev.

4. OBRAZLOŽITEV ZAKONITIH INTERESOV
Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov ob upoštevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora in samodejne prepoznave registrskih tablic določa zakonodaja, predstavlja zakoniti interes družbe. Varovanje pravic posameznika pri izvajanju videonadzora in samodejne prepoznave registrskih tablic je opredeljeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošni uredbi o varstvu podatkov.

5. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV
Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki se beleži v Evidenci uporabe videonadzornega sistema. V zbirki osebnih podatkov se zbirajo naslednji podatki:

 • slikovni posnetek osebe,
 • v izjemnih primerih glasovni posnetek,
 • kraj posnetka,
 • datum in čas posnetka.

Pri izvajanju videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore lahko zbirka osebnih podatkov poleg zgoraj navedenih podatkov vsebuje tudi datum in čas vstopa v uradni službeni prostor in izstopa iz njega, osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlog vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo skupaj s posnetkom videonadzornega sistema.

Pri izvajanju sistema samodejne prepoznave registrskih tablic nastaja zbirka osebnih podatkov, ki se beleži v Evidenci uporabe sistema samodejne prepoznave registrskih oznak vozil. V navedeni zbirki se zbirajo naslednji podatki:

 • slike vozil,
 • prepoznane registrske oznake vozil,
 • datum in čas prepoznave.

Podatki v Evidenci uporabe sistema samodejne prepoznave registrskih oznak vozil oziroma podatki o prepoznanih registrskih oznakah vozil se nadalje obdelujejo oziroma primerjajo s podatki, ki se beležijo v Evidenci vozil, ki imajo pravico dostopa do parkirišča. V slednji se zbirajo naslednji podatki:

 • ime in priimek posameznika,
 • naziv delovnega mesta/razmerje z družbo,
 • registrska oznaka vozila,
 • datum vpisa in izbrisa pravice dostopa.

Osebni podatki, pridobljeni z videonadzornim sistemom in sistemom samodejne prepoznave registrskih tablic se obdelujejo skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi pravili družbe GEAPRODUKT d.o.o.

6. UPRAVLJAVEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je družba GEAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, matična številka: 5359457000.

7. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV8. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, ČE OBSTAJAJO
Ni zunanjih uporabnikov.

9. INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

10. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
3 mesece za osebne podatke videonadzora znotraj delovnih prostorov, 6 mesecev za vse ostale prostore, 90 dni za podatke sistema samodejne prepoznave registrskih tablic.

 1. 11. OPREDELITEV DELOVNIH PROSTOROV

Delovni prostori so recepcija in celotna površina skladišča, vključno z vsemi hladilnicami in blagajno.

12. INFORMACIJE O OBSTOJU PRAVIC POSAMEZNIKOV
Posameznik ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve in ugovora obdelave navedenih podatkov. Posameznik, ki meni, da upravljavec krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo o varstvu podatkov ali ZVOP-2, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve.

13. INFORMACIJA O PRAVICI DO PREKLICA PRIVOLITVE, KADAR OBDELAVA TEMELJI NA PRIVOLITVI
Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

14. INFORMACIJE O TEM

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne, vendar vstop na območje poslovnega objekta GEAPRODUKT d.o.o. ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru ali sistemu samodejne prepoznave registrskih tablic.

15. INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV TER VSAJ V TAKIH PRIMERIH SMISELNE INFORMACIJE O RAZLOGIH ZANJ, KOT TUDI POMEN IN PREDVIDENE POSLEDICE TAKE OBDELAVE ZA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI:
Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Ljubljana, 17. 4. 2023

GEAPRODUKT d.o.o.
Direktorica Alma Ramčilović Jesih